موفق کار ساده ترین راه برای گرفتن کار جدید

یافتن شغل، فرصت های شغلی و..

خدمات موسسه کاریابی موفق کار

یکی از جدید ترین خدمات کاریابی موفق کار ثبت نام و صدور مجوز اتباع خارجی میباشد.
  • مشاوره شغلی به افراد جویای کار

    مشاوره و ثبت نام شرکت های جویای نیروی کار +مشاوره و ثبت نام افراد جویای کار
  • معرفی نیروی انسانی به شرکتهای جویای نیروی متخصص و غیر متخصص

    معرفی کارجویان به شرکت های معتبر جویای کار
  • آزاد سازی مدرک

    تمامی خدمات آزاد سازی مدارک

همکاران ما

شرکتهای خصوصی دانش بنیان و غیردانش بنیان در استان اصفهان.

مطالب سایت

آخرین اخبار و رویداد سایت