کارشناسی مهندسی پزشکی -بیومکانیک (01360)

Logo

کارشناسی مهندسی پزشکی -بیومکانیک (01360)

کارشناسی مهندسی پزشکی -بیومکانیک

عضویت از تاریخ ۱۴۰۱

تحصیلات

در حال تحصیل
آزاد خمینی شهر کارشناسی پیوسته-مهندسی پزشکی (بیومکانیک)

سوابق کاری

سرپرست امور اداری مجموعه ورزشی کارگران
آذرماه 1400 الی مرداد ماه 1401
مسئول هندلینگ شرکت کیمیا بهبود آسیا
مرداد ماه 1399 الی شهریورماه 1400

مهارت های حرفه ای

  • مهندسی پزشکی

خلاصه کاندید