کارشناسی ارشد متالوژی (0265)

Logo

کارشناسی ارشد متالوژی (0265)

کارشناسی ارشد متالوژی

عضویت از تاریخ ۱۴۰۲

درباره کاندیدها

گذراندن دوره

 • زبان برنامه نویسی kotlin , java
 • مفاهیم oop
 •  android development
 • android architecture components
 • MVVM
 • MVP
 • Rx Java , Rx Android
 • familiar with coroutine
 • dependency injection familiar with Hilt and Koin
 • retrofit
 • room
 • debugging
 • SQL
 • XML
 • MATERIAL DESIGN
 • REST API
 • JSON
 • FAMILIAR WITH FLUTTER
 • FAMILIAR WITH DART

تحصیلات

1397
شهیدمهاجر اصفهان کاردانی_متالوژی

معدل 15/50

1399
شهیدمهاجر اصفهان کارشناسی_متالوژی

معدل 15/54

مهارت های حرفه ای

 • متالوژی

خلاصه کاندید