نیروی خدمات (02155)

Logo

نیروی خدمات (02155)

خدمات

عضویت از تاریخ ۱۴۰۲

سوابق کاری

رانندگی
کارپردازی
خدماتفتولیدی و مونتاژ

مهارت های حرفه ای

  • خدمات
  • رانندگی
  • کارپردازی
  • مونتاژکار

خلاصه کاندید