دکتری ژنتیک و بهنژادی گیاهی (01596)

Logo

دکتری ژنتیک و بهنژادی گیاهی (01596)

دکتری ژنتیک و بهنژادی گیاهی

عضویت از تاریخ ۱۴۰۱

درباره کاندیدها

مسلط به نرم افزار های Word , Excel , Power point

گذراندن دوره های SAS.SPSS و R و STATGRAPHICS

تحصیلات

1399
صنعتی اصفهان کارشناسی_زراعت و اصلاح نباتات

معدل 16/72

1401
صنعتی اصفهان کارشناسی ارشد_ژنتیک و بهنژادی گیاهی

معدل 17/53

در حال تحصیل
صنعتی اصفهان دکتری_ژنتیک و بهنژادی گیاهی

معدل 18/56

مهارت های حرفه ای

  • زراعت و اصلاح نباتات
  • ژنتیک و بهنژادی

خلاصه کاندید