دکتری شیمی تجزیه-الکتروشیمی (01627)

Logo

دکتری شیمی تجزیه-الکتروشیمی (01627)

دکتری شیمی تجزیه

عضویت از تاریخ ۱۴۰۲

درباره کاندیدها

مسلط به نرم افزار های Word , Excel , Power point

گذراندن دوره Origin

گذراندن دوره Gussian

گذراندن دوره Z-View , Casa XPS , X’PERT,Maud,EC-Lab

تحصیلات

1393
دانشگاه صنعتی اصفهان کارشناسی_شیمی کاربردی

16/53

1398
دانشگاه صنعتی اصفهان کارشناسی ارشد_شیمی تجزیه (الکتروشیمی)

17/50

1401
دانشگاه صنعتی اصفهان دکتری_شیمی تجزیه (الکتروشیمی)

18/78

مهارت های حرفه ای

  • الکتروشیمی
  • دکتری شیمی
  • شیمی تجزیه

خلاصه کاندید