چرا یک متن قالب ایجاد میشود؟

چرا یک متن قالب ایجاد میشود؟

طراح در محل کار که هیچ محتوایی برای محصول خود ندارد، هنوز امکان دارد یک متن ساختگی را در طراحی خود قرار دهد تا بتواند براساس ترتیب متن در سایت خود، بر خوانایی یا بر روی فونت ها و اندازه ها قضاوت کند. متن جعلی نیز برای ارائه یک طرح بدون محتوا به یک مشتری مفید است تا نشان دهد چگونه متن به نظر می رسد بدون تحریک مشتری توسط متون واقعی.